Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Chúng tôi duy trì website này như một trang nội dung thương mại số cho khách hàng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng website này của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng xem lại các điều khoản sau một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên xem lại thông tin hoặc lấy hàng hóa hoặc sản phẩm từ website này.

1. Chấp nhận “Thỏa thuận”

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận sử dụng này đối với trang của chúng tôi, depkhoe24h.com. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và duy nhất giữa chúng tôi và bạn và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và hiểu biết trước đó đối với nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua website: depkhoe24h.com. Thỉnh thoảng Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang.

2. Bản quyền

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên soạn, dịch từ, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến Trang web được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi bạn về bất kỳ vấn đề nào hoặc bất kỳ phần nào của Trang web đều bị nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc tài liệu nào khác được xem qua Trang web. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web không cấu thành từ bỏ bất kỳ quyền nào trong các thông tin và tài liệu đó.

3. Thương hiệu

Tên sản phẩm, logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu khác xuất hiện trên website này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ và chỉ được sử dụng để mô tả trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng các nhãn hiệu này theo bất kỳ cách nào không cho thấy bất kỳ mối quan hệ nào giữa website này và chủ sở hữu nhãn hiệu. Thay vào đó, bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba nào của chúng tôi là đề cập đến các sản phẩm đó đều được coi là sử dụng hợp pháp theo chỉ định theo luật nhãn hiệu.

4. Quyền sử dụng hạn chế

Việc xem, in hoặc tải xuống bất kỳ nội dung, đồ họa, biểu mẫu hoặc tài liệu nào từ website chỉ cấp cho bạn một giấy phép không giới hạn, không độc quyền để bạn sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn chứ không phải để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép phụ, bán, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng khác. Không được sao chép bất kỳ nội dung, biểu mẫu hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học, ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn (nhưng không phải để bán lại hoặc phân phối lại).

5. Chỉnh sửa, xóa và sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên website.

Đẹp khỏe 24h
Logo
Shopping cart